Cennik

Cennik Usług

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Wynagrodzenie uwzględnia charakter sprawy, stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. wynagrodzenie za jednorazową ustną poradę prawną: uzależnione od charakteru sprawy i złożoności występującego w niej zagadnienia prawnego,

 

wynagrodzenie za sporządzenie projektu umowy albo opinii prawnej: ustalane jest indywidualnie z Klientem, na zasadzie ryczałtu lub uzgodnionej stawki godzinowej,

Kancelaria proponuje rozliczenie na zasadzie miesięcznego ryczałtu z limitem godzin, względnie na zasadzie uzgodnionej stawki godzinowej

wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem, organem administracyjnym lub egzekucyjnym: ustalane indywidualnie            z Klientem, zazwyczaj odpowiada stawkom określonym                    w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych               oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002r., Nr 136,poz.1349 z późn.zm.)

Dopasowując się do potrzeb Klientów, kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń w zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów. Poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

Jest to najczęstsza i najbardziej popularna zasada rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane        w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie           i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. 

W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. 

W zależności od rodzaju świadczonych usług,    w ramach tego systemu przewiduje się następujące warianty ustalania honorarium:

  • bieżąca obsługa prawna – ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy w Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowana jest każdorazowo do potrzeb Klienta.
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowanie sądowe- w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach            poza siedzibą Kancelarii.

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego              oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

Kancelaria świadczy także usługi pro bono.

Masz pytania?

Kancelaria

ul. Ogrodowa 31 lok.2
15-027 Białystok

Email

i.grigoruk@op.pl
biuro@kancelaria-grigoruk.pl
radca.prawny@kancelaria-grigoruk.pl

tel/ fax

85 732 49 22
tel.692 645 933